Postgasse © VCE

BIM Manažment

Vzory modelov sa menia alebo sú výsledkom práce osôb zapojených do procesu BIM počas celého životného cyklu objektu.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti projektovania s BIM môže VCE prevziať kontrolnú aj plánovaciu funkciu.

Riadenie stratégie BIM

Znamená činnosti/odborníkov na úrovni spoločnosti, ktorí sa zaoberajú zavádzaním, definíciami a správou BIM na úrovni spoločnosti.

BIM Koordinácia

Znamená činnosti zaoberajúce sa koordináciou a zabezpečovaním kvality BIM na projektovej úrovni. V OENORM A 6241 časť 2 je úloha BIM koordinátora definovaná na jednej strane ako poradenská a na druhej strane ako koordinačná činnosť. Z toho vyplýva, že aktivity BIM koordinátora nie sú obmedzené len na jednu stranu zapojenú do projektu.

Zodpovednosť za BIM model

Znamená činnosti zaoberajúce sa kontrolou/zabezpečením kvality BIM na úrovni projektu za zodpovednú stranu.

BIM Projektant

Predstavuje ĎALŠÍ VÝVOJ CAD projektanta, ktorý pripravuje a modeluje model projektu.