Gleisnahe Lärmschutzwand © VCE

Protihluková stena pri trati

Na zákazku Asamer Rubber Technology Gmbh boli vykonané merania a analýzy pre prieskum akustickej účinnosti protihlukovej steny v blízkosti trate. V rámci inovačných testovacích jázd bol preto na novej trase Viedeň - St. Pölten prístrojovo vybavený skúšobný úsek s protihlukovou stenou pri trati. Protihluková stena sa nachádza na koľaji 9 medzi novou a existujúcou trasou. Akustické emisie sa pre porovnanie kontrolovali v strednej časti protihlukovej steny a mimo skúšobnej časti (vzdialenosť 60 m od protihlukovej steny).