Lärmkarte © VCE

Smernica o environmentálnom hluku 2017 – Hlukové mapy aglomerácie Viedeň

V rámci celoeurópskej smernice o environmentálnom hluku (END) prijatej v roku 2002 sa každých päť rokov zverejňujú strategické hlukové mapy a akčné plánovanie hluku (laerminfo.at).

Vo viedenských mestských regiónoch je hluk zo všetkých ciest, tratí a lokalít integrovanej prevencie a kontroly znečistenia (IPPC) vizuálne znázornený na dvojrozmerných farebných mapách. Okrem toho sa zisťujú hladiny hluku vo vybraných rezidenciách a tieto merania sú zhrnuté v tabuľkách oddelených podľa zdroja zvuku. Výpočet zahŕňa celkovú mestskú oblasť Viedne s rozlohou 414 km² a obsahuje viac ako 80 miliónov výpočtových bodov.

Železničné zdroje hluku v mestskej oblasti Viedne tvoria železničné trate ÖBB, podzemné železničné a električkové trate viedenskej verejnej dopravy a miestne železničné trate. Cestné zdroje hluku sa považujú diaľnice a rýchlostné cesty, ako aj cesty verejnej dopravy na území mesta. Na území mesta Viedeň je 28 lokalít IPPC (stav 2012), ktoré sú zobrazené aj v strategických hlukových mapách.

Služby: hlukové mapovanie, akustické výpočty železničného, cestného a stavebného hluku.