IRIS

Integrovaný európsky systém znižovania priemyselných rizík

Súčasné postupy hodnotenia a riadenia rizík pre priemyselné systémy sa vyznačujú metodickou rôznorodosťou a roztrieštenými prístupmi. V súčasnosti európsky priemysel uznal svoju povinnosť prehodnotiť politiku v oblasti rizík a bezpečnosti, mať konkurencieschopnejší priemysel a viac informovaný o rizikách a inováciu akceptujúcu víziu spoločnosti. Preto sa navrhuje veľký spoločný projekt IRIS na identifikáciu, kvantifikáciu a zmiernenie existujúcich a vznikajúcich rizík s cieľom vytvoriť spoločenské prínosy a náklady, zvýšiť priemyselnú bezpečnosť a znížiť vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Európsky výskumný projekt financovaný z FP7

CENA
Rakúsky šampión 2008 v európskom výskume

KNIHA

Priemyselná bezpečnosť a inžinierstvo životného cyklu

Knihu je možné bezplatne objednať vo VCE (Ms. Nicole Krims-Steiner, krims-steiner[a]vce.at).
ISBN 978-3-200-03179-1

www.vce.at/iris/