LESSLOSS

Zmierňovanie rizika zemetrasení a zosuvov pôdy

LESSLOSS je európsky integrovaný projekt zameraný na zmierňovanie rizika zemetrasení a zosuvov pôdy, ktorý sa opiera o aktívnu účasť 46 európskych partnerov z akademickej obce a priemyslu. Projekt LESSLOSS sa zaoberá výskumnými problémami seizmického inžinierstva, hodnotenia rizika zemetrasení a hodnotenia dopadov, monitorovania zosuvov pôdy, mapovania a stratégií manažmentu, zlepšenej pripravenosti na katastrofy a zmierňovania geotechnických nebezpečenstiev, vývoja pokročilých metód hodnotenia rizík, metód hodnotenia kvality životného prostredia a relevantných prenormatívny výskum.

Európsky výskumný projekt financovaný z FP6