SEISMID®

Identifikácia seizmického systému pre Viedenského povodia na základe meraní

Zemetrasenia predstavujú veľkú hrozbu pre ľudský život, zastavané prostredie a infraštruktúru. Eurokód 8, ktorý nadobudol plnú platnosť v roku 2008, úplne mení hodnotenie rizík, ako aj konštrukčnú prax. V niektorých krajinách severne od Álp, ako je Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko, sa zemetrasenia stali hlavným prípadom zaťaženia. Cieľom programu je vyvinúť metodiky merania, ktoré umožnia špecifické posúdenie seizmického rizika na mieste, ako aj reálnu odolnosť existujúcich budov. Požiadavky úradov a vlastníkov budov na opätovné posúdenie môžu byť uspokojené.

OCENENIA
2011 Nominácia na rakúsku cenu za medzinárodné poradenstvo
Nominácia na rakúsku stavebnú cenu za rok 2011

www.seismid.com