© VCE

Zhoda

Naša spoločnosť sa zaviazala k riadnym a lojálnym obchodným vzťahom. V súlade so súčasnými zákonnými podmienkami všetci zamestnanci podliehajú prísnym a jasným pravidlám správania sa pri kontakte s klientmi a tretími stranami. Tieto pravidlá sú stanovené v internom kódexe správania sa. Dôležitými otázkami sú dôverné zaobchádzanie s informáciami a dodržiavanie korektných vzťahov so zákazníkmi bez akéhokoľvek podplácania. Všetci zamestnanci sú prísne viazaní týmito pravidlami. Nevyhovujúce správania sa oznámi vedeniu, ktoré o tom informuje zástupcu klienta a prípadne iniciuje primerané opatrenia.

Snažíme sa, aby našim prínosom bola najvyššia kvalita, spoľahlivosť a absolútna lojalita našich služieb.

» Internal Regulation